Θέσεις καθορισμένης διάρκειας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν.25(Ι)/2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη Δημόσια Υπηρεσία,
για τα έτη 2011 -2012:
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(α) Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας (κλ. Α8)
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Νοσοκομείων, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά, Λογιστική, περιλαμβανομένου του προσόντος του μέλους των αναγνωρισμένων Σωμάτων Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο με κύριο θέμα σπουδών τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή τη Διοίκηση Νοσοκομείων
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(β) Βοηθός Οικονόμος (κλ. Α2)
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής μονοετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Οικιακή Οικονομία ή/και στην Ξενοδοχειακή Οικονομία η/και στην Ξενοδοχειακή Διεύθυνση ή/και στην Επισιτιστική Διεύθυνση ή/και στην Τουριστική Οικονομία ή/και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Β) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α) Ιατρικό Προσωπικό
(1) Ιατρικός Λειτουργός 1πς Τάξης σε όλες τις ειδικότητες (Κλ.Α11)
(2) Ιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης (Κλ. Α9)
Απαιτούμενα προσόντα
(ί) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(ii) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
ή Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
(ίν) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
Β) Παραϊατρικό Προσωπικό
(1) Ιατροφυσικός (κλ. Α9)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φυσική, Ιατρική Φυσική, Βιο-Ιατρική Μηχανική
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Ιατρική Φυσική ή Υγειοφυσική ή Βιο-Ιατρική Μηχανική
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας,
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τοξικολόγος (κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μικροβιολογία (με την Τοξικολογία ως ένα από τα θέματα σπουδών)
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας,
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Διαιτολόγος (κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Κλινική Διαιτολόγια ή σε θέμα/θέματα που παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο του να εγγραφεί στο Μητρώο Κλινικών Διαιτολόγων της χώρας που αποκτήθηκε
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Ακουολόγος (κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον τομέα της Ακουολογίας
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(1) Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (κλ. Α5(2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα
ί. α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Βιολογία
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Νοσοκομειακές Εργαστηριακές Επιστήμες.
ii.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
iiί.Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ojpapiou της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(2) Τεχνολόγος Εργαστηρίου Ισοτόπων (κλ. Α5 (2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Δίπλωμα Τεχνολόγου Πυρηνικής Ιατρικής ή Δίπλωμα Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή άλλο ισότιμο προσόν στη Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία ή Ανοσολογία
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(3) Ακτινογράφος (Ακτινοδιαγνωστικής) (κλ. Α5(2ης βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινογραφία
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(4) Ακτινογράφος (Ακτινοθεραπείας) (κλ. Α5 (2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ακτινοθεραπευτική – Ακτινογραφία
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Φυσιοθεραπευτής/τρια (κλ. Α5(2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή/και Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου
σπουδών στη Φυσιοθεραπεία και εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6) Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (κλ. Α5(2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(ί) α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κλινική Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Χημεία Βιολογία ή άλλο συναφές θέμα
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή
β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Νοσοκομειακές Εργαστηριακές Επιστήμες,
(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
(iiί) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(7) Υγειονομικός Επιθεωρητής(κλ. Α5(2η βαθμίδα)):
Απαιτούμενα προσόντα:
(ί) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Υγιεινή του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Μηχανική, Υγειονομική Μηχανική, Τεχνολογία Τροφίμων, Βιολογία
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή
β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Υγειονομικής Σχολής τριετούς τουλάχιστο φοίτησης
(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
(iiί) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(1) Ορθοπτικός (κλ. Α2)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ορθοπτική
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Γνώση χρησιμοποίησης των ειδικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(1) Καταγραφέας Τεχνικός Ηλεκτρογραφημάτων (κλ. Α2)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(2) Τεχνικός Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημάτων (κλ. Α2)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(β) Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό κατάρτισης στα Ορθοτικά και Προσθετικά Βοηθήματα μετά από διετή τουλάχιστο
εκπαίδευση
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(α) Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης με ειδικότητα Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής (Κλ. Α11 4η βαθμίδα και
Α13) και 2ης Τάξης (Κλ. Α9, 4η βαθμίδα)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(2) Τίτλος ειδικότητας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχιατρική ή Νευρολογία – Ψυχιατρική ή Παιδοψυχιατρική που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και που αναγνωρίζεται στη χώρα που αποκτήθηκε, καθώς και εγγραφή των υποψηφίων ως Ειδικών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας με ειδικό ωράριο, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(β) Κλινικός Ψυχολόγος (κλ.Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1 )(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας δύο ετών που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών ή
(β) μεταπτυχιακού επιπέδου πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας διάρκειας πέντε τουλάχιστον χρόνων που να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.
(2) Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(γ) Εργοθεραπευτής/τρια (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Δίπλωμα/πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής Εργοθεραπείας τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού τίτλου σπουδών ή άλλο ισότιμο προσόν
(2) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοθεραπευτών Κύπρου.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας
Υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
Δ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(α) Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α9(4η) βαθμίδα)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγεγραμμένος Οδοντίατρος στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμων.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας με ειδικό ωράριο, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(β) Τεχνικός Οδοντιατρικού Εργαστηρίου(κλ.Α5(2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής στην Οδοντοτεχνική τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
(γ) Οδοντοϋγειονολόγος (κλ. Α2)
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό Οδοντοϋγειονολογου.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ) Βοηθός Οδοντιατρείου(κλ. Α2)
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ε) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(α) Φαρμακοποιός (κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στην Κύπρο.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(β) Τεχνικός Φαρμακείου (κλ. Α1)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΣΤ) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(1) Χημικός (κλ. Α9)
Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Χημεία ή κλάδο της Χημείας, Μικροβιολογία ή κλάδο της Μικροβιολογίας, Βιολογία ή κλάδο της Βιολογίας
(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(γ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(2) Τεχνικός Χημείου (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα))
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και
(α) (ί) Δίπλωμα ή πιστοποιητικό Τεχνολόγου Χημικού Εργαστηρίου αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής όπως ΤΕΙ, HND ή
(ii) ισότιμο ή/και υπέρτερο προσόν σε κλάδους της Χημείας, ή
(β)(ί) δίπλωμα ή πιστοποιητικό Τεχνολόγου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής όπως ΤΕΙ HND ή
(ii) ισότιμο ή/και υπέρτερο προσόν σε κλάδους της Μικροβιολογίας ή της Βιολογίας.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.
2. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της αντίστοιχης οργανικής θέσης και σ’ αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης, εκτός και των περιπτώσεων που αναφέρεται άλλη μισθοδοτική ρύθμιση στην παρούσα ανακοίνωση..
3 .Η απασχόληση των εργοδοτουμενων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονική περίοδο έξι κατά ανώτατο όριο μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι μήνες, εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του εργοδοτουμένης καθορισμένης διάρκειας προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4 .Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605785.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου του Υπ. Οικονομικών) ή από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτοτελώς εργαζόμενους κ.α.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη όχι αργότερα από τις 10 Ιουνίου 2011 . Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν
ξεχωριστό έντυπο.

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: